FINANČNÝ LÍZING

Finančný lízing - je dlhodobý nájomný vzťah, pri ktorom sa doba trvania lízingovej zmluvy blíži ekonomickej životnosti predmetu lízingu. Zmluva o finančnom lízingu zahŕňa pre nájomcu prednostné právo kúpy prenajatej veci. Právnym vlastníkom predmetu lízingu je až do vysporiadania všetkých záväzkov zo strany nájomcu lízingová spoločnosť.

 

ÚVER

Autokredit môžeme v zmysle zákona charakterizovať ako účelový úver, slúžiaci na obstaranie hmotného majetku – motorového vozidla. Právnym vlastníkom predmetu financovania je dlžník, čiže klient. Veriteľ (lízingová spoločnosť) si uplatní zabezpečovací prevod vlastníckeho práva k predmetu financovania len v prípade zásadného porušenia zmluvy zo strany klienta.

 

OPERATÍVNY LÍZING

Operatívny lízing - je nájomný vzťah, kde doba trvania nájomného vzťahu je podstatne kratšia ako ekonomická životnosť predmetu lízingu. Tento zmluvný vzťah neobsahuje pre nájomcu prednostné právo kúpy predmetu lízingu. Prenajímateľ zabezpečuje údržbu predmetu lízingu, jeho poistenie, príp. náhradu v prípade nefunk?nosti.

 

SPÄTNÝ LÍZING

Spätný lízing - je obchodný prípad, kedy užívateľ predáva lízingovej spoločnosti prostredníctvom autobazáru svoje vozidlo a následne opakovane uzatvára s lízingovou spoločnosťou lízingovú zmluvu na toto vozidlo.

 

LÍZINGOVÁ ZMLUVA

Lízingová zmluva - je právnou formou úpravy vzťahov medzi prenajímateľom a nájomcom, ktorej súčasťou sú Všeobecné podmienky zmluvy o finančnom lízingu motorového vozidla s uvedením práv a povinností oboch zmluvných strán.

 

ZMLUVA  O ÚVERE

Úverová zmluva je právnou formou úpravy vzťahov medzi poskytovateľom úveru (veriteľom) a klientom (dlžníkom), ktorej súčasťou sú Všeobecné zmluvné podmienky zmluvy o úvere , t.j. spotrebiteľskom účelovom úvere s uvedením práv a povinností oboch zmluvných strán.

 

ČÍSLO LÍZINGOVEJ/ÚVEROVEJ ZMLUVY

Číslo zmluvy - je jedinečné číslo, ktoré pri komunikácii zmluvných strán plní funkciu základného identifikátora. V bankovom styku, pri úhrade splátok a faktúr, slúži ako variabilný symbol.

 

VOPRED UHRADENÁ ČASŤ OBSTARÁVACEJ CENY VOZIDLA (TZV. AKONTÁCIA)

Vopred uhradená časť obstarávacej ceny vozidla (tzv. akontácia) - preddavok, platba určitej čiastky ceny pred realizáciou lízingu spolu s ktorou nájomca zaplatí aj prvú riadnu splátku a spracovateľský poplatok.

 

LÍZINGOVÉ/ÚVEROVÉ SPLÁTKY

Lízingové/úverové splátky sú pravidelné platby v zmluvne dohodnutej výške a termíne. Splátka obsahuje časť istiny, úroku a poistenie.

 

SPRACOVATEĽSKÝ POPLATOK/PAUŠÁLNA NÁHRADA

Spracovateľský poplatok - je suma, ktorú si lízingová spoločnosť účtuje za uzavretie zmluvy aj/alebo za ukončenie zmluvy.

 

LÍZINGOVÁ CENA

Lízingová cena - čiastka, ktorú klient celkom za lízing zaplatí, t.j. súčet splátky vopred, resp. zálohy na splátky, všetkých mesačných splátok (bez poistného), vopred dohodnutej kúpnej ceny a spracovateľského poplatku.

 

SPLÁTKOVÝ KALENDÁR/PREDPIS SPLÁTOK

Splátkový kalendár - prehľad presnej výšky jednotlivých splátok, ich počet, mena a termíny ich splatnosti. Splátkový kalendár je daňovým dokladom a nahrádza faktúry (daňové doklady) ku každej splátke zvlášť.

 

DEŇ PREVZATIA VOZIDLA

Deň prevzatia vozidla (deň zdaniteľného plnenia) - deň uvedený na preberacom protokole a zároveň deň od ktorého sa v účtovníctve počítajú odpisy.

 

DEŇ ÚČINNOSTI ZMLUVY

Deň účinnosti zmluvy je totožný s dňom prevzatia vozidla.

 

ZMENA DĹŽKY SPLÁTKOVÉHO OBDOBIA

Zmena dĺžky splátkového obdobia – dobu, na ktorú bola zmluva uzavretá je možné predĺžiť alebo skrátiť o jeden rok až na dve výnimky: 36 mesačnú zmluvu nie je možné v prípade lízingovej zmluvy skrátiť a 72 mesačnú zmluvu nie je možné predĺžiť.

 

DEŇ ÚČINNOSTI DOHODY O POSTÚPENÍ PRÁV A POVINNOSTÍ VYPLÝVAJÚCICH Z LÍZINGOVEJ ZMLUVY

Deň účinnosti dohody o postúpení práv a povinností vyplývajúcich z lízingovej zmluvy pri prevode z pôvodného na nového nájomcu je totožný s dňom splatnosti lízingovej splátky nasledujúcom po podpise dohody.

 

DEŇ ÚČINNOSTI DOHODY O PREVZATÍ ZÁVÄZKU K ZMLUVE O AUTOKREDITE

Deň účinnosti dohody o prevzatí záväzku k zmluve o autokredite pri prevode z pôvodného na preberajúceho dlžníka je totožný s dňom splatnosti splátky nasledujúcom po podpise dohody.

 

RIADNE UKON?ENIE LÍZINGOVEJ ZMLUVY

Riadne ukončenie LZ – nastáva uplynutím posledného dňa dohodnutej doby nájmu a za podmienky, že nájomca zaplatil všetky splátky, ako aj vopred dohodnutú kúpnu cenu vozidla a splnil všetky ostatné záväzky vyplývajúce z lízingovej zmluvy.

 

RIADNE UKONČENIE ÚVEROVEJ ZMLUVY

Riadne ukončenie úverovej zmluvy nastáva uplynutím doby uvedenej v splátkovom kalendári a splnením všetkých záväzkov klienta vyplývajúcich zo zmluvy o autokredite.

 

PREDČASNÉ UKON?ENIE ZMLUVY

Predčasné ukončenie - je neštandardným spôsobom ukončenia zmluvy, vykonaným na základe písomnej žiadosti klienta alebo z dôvodov: krádeže vozidla, totálnej havárie, príp. z dôvodu vypovedania zmluvy klientovi pre porušenie Všeobecných podmienok lízingovej/úverovej zmluvy.

 

VINKULOVAŤ

Pod pojmom vinkulovať sa rozumie obmedziť disponovanie s pežažnou náhradou za poistnú udalosť v prospech prenajímateľa.

 

ANUITNÉ SPLÁTKY

Anuitné splátky sú rovnakými splátkami platenými v pravidelných intervaloch, najčastejšie mesačne, počas trvania zmluvy. Anuitná splátka sa skladá z časti istiny a úroku. Na začiatku splátkového obdobia najväčší podiel splátky tvorí splátka úroku na konci naopak splátka istiny.

 

POISTNÍK

Pod pojmom poistník sa rozumie osoba (nájomca), ktorá uzatvorila poistnú zmluvu s poisťovňou pre poisteného pri havarijnom poistení vozidla.

 

POISTENÝ

Pod pojmom poistený sa rozumie osoba (prenajímateľ) v prospech ktorej poistník uzavrel poistnú zmluvu s poisťovňou a ktorá má nárok na poistné plnenie od poisťovne. Toto platí iba pre havarijné poistenie vozidla. V prípade povinného zmluvného poistenia sa poistenie vzťahuje na každého, kto zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla uvedeného v poistnej zmluve.

 

ROČNÁ PERCENTUÁLNA MIERA NÁKLADOV (RPMN)

RPMN je číslo vyjadrené v percentách, ktoré spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov. Pre spotrebiteľa je najvýhodnejším úverom ten, ktorý ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach (suma úveru vrátane poplatkov a doba na ktorú je poskytnutý).

© Copyright 2013 LeasTip Leasing. Všetky práva vyhradené.